ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KZP.1.04.18. Nazwa zadania: Wykonanie II etapu systemu sygnalizacji pożaru w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze  

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego S.C. Jarosław Danuta Mularczyk

 

59-540 Świerzawa, Dobków 28

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 95 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Lp.:                          1

 

Nazwa wykonawcy:       Zakład Instalatorstwa Elektrycznego S.C. Jarosław,    Danuta Mularczyk

 

Adres wykonawcy:                   59-540 Świerzawa, Dobków 28 

 

Cena oferty brutto:           91.020,00

 

Liczba pkt. w kryterium cena: 90

 

Liczba pkt. w kryterium wiarygodność (liczba referencji): 5

 

Liczba pkt. razem:            95

 

Lp.:                          2

 

Nazwa wykonawcy:                 SECONET Sp. z o.o.

 

Adres wykonawcy:                   43-374 Buczkowice, ul. Woźna 659

 

Cena oferty brutto:           146.155,14

 

Liczba pkt. w kryterium cena: 62,3

 

Liczba pkt. w kryterium wiarygodność (liczba referencji): 10

 

Liczba pkt. razem:            72,3

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

 

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

 

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

 

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 czerwiec 2018 10:52 Tadeusz Markiewicz